ช่องทางการร้องเรียนหรือการทุจริต

✍สายตรงอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

✍แนวทางการจัดการข้อร้องเรียนและการกล่าวโทษหรือการทุจริต

images
 คำแนะนำการร้องเรียนและการกล่าวโทษหรือการทุจริต
 ขั้นตอนการปฏิบัติงานแนวทางการจัดการข้อร้องเรียนและการกล่าวโทษหรือการทุจริต
 แบบการแจ้งข้อร้องเรียนและการกล่าวโทษหรือการทุจริต        
 หนังสือที่ นร.1011 ว.19 ลว 14 กค 2547 

___________________________________________________________________

✍หลักการเกี่ยวกับการร้องเรียน การร้องทุกข์ หรือการทุจริต

___________________________________________________________________

✍แนวปฏิบัติและมาตรฐานการปฏิบัติงาน