การจัดการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

          

✍แนวทางการจัดการข้อร้องเรียนและการกล่าวโทษหรือการทุจริต

images

 คำแนะนำการร้องเรียนและการกล่าวโทษหรือการทุจริต


 ขั้นตอนการปฏิบัติงานแนวทางการจัดการข้อร้องเรียนและการกล่าวโทษหรือการทุจริต

 แบบการแจ้งข้อร้องเรียนและการกล่าวโทษหรือการทุจริต     LINK

 หนังสือที่ นร.1011 ว.19 ลว 14 กค 2547 

___________________________________________________________________

✍หลักการเกี่ยวกับการร้องเรียน การร้องทุกข์ หรือการทุจริต

___________________________________________________________________

✍แนวปฏิบัติและมาตรฐานการปฏิบัติงาน