การจัดการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

✍ 

 ✍แนวทางการจัดการข้อร้องเรียนและการกล่าวโทษหรือการทุจริต

images

 คำแนะนำการร้องเรียนและการกล่าวโทษหรือการทุจริต


 ขั้นตอนการปฏิบัติงานแนวทางการจัดการข้อร้องเรียนและการกล่าวโทษหรือการทุจริต

 แบบการแจ้งข้อร้องเรียนและการกล่าวโทษหรือการทุจริต     LINK

 หนังสือที่ นร.1011 ว.19 ลว 14 กค 2547 

✍ สถิติเรื่องร้องเรียน

___________________________________________________________________

หลักการเกี่ยวกับการร้องเรียน การร้องทุกข์ หรือการทุจริต

___________________________________________________________________

✍แนวปฏิบัติและมาตรฐานการปฏิบัติงาน