กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ 26 สิงหาคม 2563

วันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 08.30 น. ณ. บริเวณด้านข้างอาคารหอสมุดเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้จัดกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติในโครงการผืนป่าพระบารมี ประจำเดือนสิงหาคม 2563 ซึ่งในกิจกรรมดังกล่าวมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีได้มอบต้นจิก และต้นมะฮอกกานี ให้กับตัวแทนจากหน่วยงานภายนอก บุคลากรและนักศึกษาที่เข้าร่วมปลูกป่า เวลา

Read more

กิจกรรมจิตอาสา วันที่ 4 ธันวาคม 2562

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น. หัวหน้างานวินัยและนิติการ ได้นำบุคลากรภายในหน่วยงาน พร้อมกับน้องๆ นักศีกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จากสาขาการเมืองการปกครอง และสาขารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพกับงานวินัยและนิติการ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา ทำความดีเพื่อพ่อหลวง กับเจ้าหน้าที่ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เพื่อทำความสะอาดบริเวณสวนป่าและลานหอพระพุทธโสธร

Read more

การประกวดเว็บไซต์ระดับ “หน่วยงาน สำนัก/สถาบัน ศูนย์ กอง” 16 กันยายน 2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้จัดโครงการขับเคลื่อนอันดับเว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยวิธีของ Webometrics Ranking of World University ประจำปี 2562 งานวินัยและนิติการได้เข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนอันดับเว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีดังกล่าว และเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้องราชพฤกษ์

Read more

โครงการ การเสริมสร้างศักยภาพการทำงานเป็นทีมและ Best Practice 12-13 กันยายน 2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยกองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี จัดโครงการ การเสริมสร้างศักยภาพการทำงานเป็นทีมและ Best Practice ระหว่างวันที่ 12-13 กันยายน 2562 ณ โรงแรมกระบี่ทิพา รีสอร์ท ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการทำงานเป็นทีม และนำเสนอ Best

Read more

อบรม “TQs- Total Quality service : การบริการคุณภาพทั่วองค์กร” 8-9 สิงหาคม 2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดอบรม “TQs- Total Quality service : การบริการคุณภาพทั่วองค์กร” ระหว่างวันที่ 8-9 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมอ่าวนางวิลล่า รีสอร์ท จังหวัดกระบี่ เพื่อส่งเสริมบุคลากรสายสนับสนุนในการพัฒนาตนเอง สร้างความพร้อมและเต็มใจให้บริการ พร้อมเป็นกำลังหลักในการช่วยขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุเป้าหมายที่กําหนดไว้ โดยในการนี้งานวินัยและนิติการมอบหมายให้นางธิดารัตน์

Read more

โครงการอบรมพัฒนาหัวหน้างาน (หลักสูตรผู้บริหารระดับต้น) 5-9 สิงหาคม 2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ได้จัดอบรมโครงการอบรมพัฒนาหัวหน้างาน (หลักสูตรผู้บริหารระดับต้น) ระหว่างวันที่ 5-9 สิงหาคม 2562 ณ ห้องปางอุบล โรงแรมวังจันทร์ริเวอร์วิว จังหวัดพิษณุโลก โดยในการนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้ส่งบุคลากร จำนวน 3 รายเข้าร่วมอบรม ประกอบไปด้วย นายวิษณุ แก้วมีวงศ์   

Read more

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านบริหารงานบุคคล 7-8 มีนาคม 2562

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านบริหารงานบุคคล เรื่อง “คดีปกครองที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล” ระหว่างวันที่ 7-8 มีนาคม 2562 ณ.ห้องลีลาวดี โรงแรมฟูราม่า อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ฤทัย หงส์สิริ ตุลาการศาลปกครองสูงสุด เป็นวิทยากรบรรยายความรู้คดีปกครอง ทีมงานนิติกร ภายใต้การนำของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ ร.ต.

Read more

บรรยายและให้ความรู้แก่บุคลากรสายสนับสนุน คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ 21 กุมภาพันธ์ 2562

21 กุมภาพันธ์ 2562 งานวินัยและนิติการ กองการเจ้า หน้าที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี ได้รับเกียรติจากสำนักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เชิญให้บรรยายและให้ความรู้แก่บุคลากรสายสนับสนุน เรื่อง การละเมิดและความรับผิดของเจ้าหน้าที่ จรรยาบรรณ ผลประโยชน์ทับซ้อน การปฏิบัติราชการทางปกครอง และเเลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน นำโดยนายวิษณุ แก้วมีวงศ์ หัวหน้างานวินัยเเละนิติการ นายพุธรัตน์

Read more