SRU Green Office

SRU Green Office งานวินัยและนิติการร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการใช้พลังงานอย่างรู้ค่า เราทุกคนช่วยกันได้รณรงค์ลดขยะ ด้วยการใช้แก้วน้ำและปิ่นโตส่วนตัว #ฝ่ายสื่อสารองค์กร มรส.

Read more

รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 7 แห่ง พรบ.ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.2559

download

Read more

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

สรุปสาระสำคัญ มีผลใช้บังคับ วันที่ 23 สิงหาคม 2560 เป็นต้นไปพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 1. การบังคับใช้ ให้ยกเลิกบทบัญญัติเกี่ยวกับพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง หรือการบริหารพัสดุ ในกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศข้อบัญญัติ และข้อกําหนดใด ๆ ของหน่วยงานของรัฐที่อยู่ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัตินี้ และให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกําหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจาอุเบกขาเป็นต้นไป

Read more