(ร่าง) ข้อบังคับฯ ว่าด้วย หลักธรรมาภิบาลและประมวลจริยธรรม พ.ศ. ….

(ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วย หลักธรรมาภิบาลและประมวลจริยธรรม พ.ศ. ….       เอกสาร (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วย หลักธรรมาภิบาลและประมวลจริยธรรม พ.ศ. ….     Scan  QR Code เพื่อตอบแบบสอบถาม  (ร่าง)

Read more

กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ 26 สิงหาคม 2563

วันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 08.30 น. ณ. บริเวณด้านข้างอาคารหอสมุดเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้จัดกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติในโครงการผืนป่าพระบารมี ประจำเดือนสิงหาคม 2563 ซึ่งในกิจกรรมดังกล่าวมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีได้มอบต้นจิก และต้นมะฮอกกานี ให้กับตัวแทนจากหน่วยงานภายนอก บุคลากรและนักศึกษาที่เข้าร่วมปลูกป่า เวลา

Read more

การดำเนินการหารือข้อกฎหมายของสถาบันอุดมศึกษาไปยังสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

Download

Read more

ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง กำหนดจำนวนหุ้นในบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดที่กรรมการ ผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระ และเจ้าพนักงานของรัฐที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ประกาศกำหนด ถือหุ้นได้ตามมาตรา 126 (3) พ.ศ. 2563

Download

Read more

ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง กำหนดจำนวนหุ้นในบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดที่กรรมการ ผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระ และเจ้าพนักงานของรัฐที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ประกาศกำหนด ถือหุ้นได้ตามมาตรา 126 (2) พ.ศ. 2563

Download

Read more