ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง กำหนดจำนวนหุ้นในบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดที่กรรมการ ผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระ และเจ้าพนักงานของรัฐที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ประกาศกำหนด ถือหุ้นได้ตามมาตรา 126 (3) พ.ศ. 2563

Download

Read more

ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง กำหนดจำนวนหุ้นในบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดที่กรรมการ ผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระ และเจ้าพนักงานของรัฐที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ประกาศกำหนด ถือหุ้นได้ตามมาตรา 126 (2) พ.ศ. 2563

Download

Read more

ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง กำหนดตำแหน่งเจ้าพนักงานของรัฐที่ต้องห้ามมิให้ดำเนินกิจการตามความในมาตรา 126 พ.ศ. 2563

Download

Read more

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่อง การเก็บค่าใช้จ่ายในการใช้ห้องประชุม ค่าบริการอาหารและอาหารว่างภายในมหาวิทยาลัย

Download

Read more

มหาวิทยาลัยราชภัฏปิดทำการชั่วคราว (เพิ่มเติม) ระหว่างวันที่ 13​ -​ 30 เมษายน 2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประกาศปิดที่ทำการชั่วคราว (เพิ่มเติม) ระหว่างวันที่ 13​ -​ 30 เมษายน 2563 ทั้งนี้เพื่อเป็นมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่กำลังเกิดขึ้นในขณะนี้ #งานสื่อสารองค์กร มรส.

Read more

ประกาศ​มหาวิทยาลัย​ราชภัฏ​สุรา​ษฎร์ธานี

ประกาศ​มหาวิทยาลัย​ราชภัฏ​สุรา​ษฎร์ธานี ตั้งเเต่วันที่​ 25 มีนาคม​ -​ 12​ เมษายน​ 2563​ ในการเข้า -​ ออกมหาวิทยาลัย​ให้ใช้ประตูหน้าอย่างเดียว เครดิตรูป: งานสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

Read more

มหาวิทยาลัยราชภัฏปิดทำการชั่วคราว

มหาวิทยาลัยราชภัฏปิดทำการชั่วคราว ระหว่างวันที่ 25 มีนาคม – 12 เมษายน 2563 เพื่อเป็นมาตรการป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่กำลังเกิดขึ้นในขณะนี้ เครดิตรูป: งานสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

Read more

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่อง การกำหนดค่าบริการ วัสดุครุภัณฑ์ อาคาร และสถานที่ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี พ.ศ.2563

Download

Read more