ประกาศสภามหาวิทยาลัย เรื่อง นโยบายกับแนวทางการพัฒนาและแก้ปัญหามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ใน ๔ ปีข้างหน้า (พ.ศ. ๒๕๕๖ – พ.ศ. ๒๕๕๙)(เพิ่มเติม)

ดาวน์โหลด

Read more

ประกาศสภามหาวิทยาลัย เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาบุคคลจากข้าราชการสายวิชาการและข้าราชการสายสนับสนุนเพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งเป็นกรรมการในคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัย

  ดาวน์โหลด

Read more