เรื่อง ผลการคัดเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีจากผู้ดำรงตำแหน่งตามมาตรา ๑๖(๓) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗

  ดาวน์โหลด

Read more