เรื่อง ผลการเลือกกรรมการสภาวิชาการจากผู้บริหาร พนักงานมหาวิทยาลัยสายผู้สอน หรือคณาจารย์ประจำคณะ และวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว

  ดาวน์โหลด

Read more

เรื่อง การเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาประจำภาคเรียนของนักศึกษาระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรีสำหรับการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น

  ดาวน์โหลด

Read more

เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ อัตราเงินเดือนและค่าตอบแทน การจ้างข้าราชการที่เกษียณอายุราชการหรือเกษียณอายุงาน เพื่อเป็น คลังสมองของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

  ดาวน์โหลด

Read more