เรื่อง การจ่ายเงินเพื่อเสริมประสิทธิภาพการบริหารและการดำเนินงานในการจัดการศึกษา ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กับ บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน)

  ดาวน์โหลด

Read more

เรื่อง การจ่ายเงินเพื่อเสริมประสิทธิภาพการบริหารและการดำเนินงานในการจัดการศึกษา สำหรับนักศึกษาระดับอนุปริญญาและ ระดับปริญญาตรี(ฉบับที่ ๗)

  ดาวน์โหลด

Read more

เรื่อง การเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาประจำภาคเรียนสำหรับนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว แขนงวิชาธุรกิจการบิน ตามโครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กับ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

  ดาวน์โหลด

Read more