พระราชกฤษฏีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่งของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ พ.ศ.2559

download

Read more

หนังสือเวียน ที่ ศธ 0509(4)ว1932 ลว 15 ธันวาคม 2560 เรื่อง ข้อพึงระวังเกี่ยวกับการเสนอขอโปรดเกล้า แต่งตั้งนายกสภา กรรมการสภา ผู้ทรงคุณวุฒิ และอธิการบดีมหาวิทยาลัย

download

Read more