อบรม “TQs- Total Quality service : การบริการคุณภาพทั่วองค์กร” 8-9 สิงหาคม 2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดอบรม “TQs- Total Quality service : การบริการคุณภาพทั่วองค์กร” ระหว่างวันที่ 8-9 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมอ่าวนางวิลล่า รีสอร์ท จังหวัดกระบี่ เพื่อส่งเสริมบุคลากรสายสนับสนุนในการพัฒนาตนเอง สร้างความพร้อมและเต็มใจให้บริการ พร้อมเป็นกำลังหลักในการช่วยขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุเป้าหมายที่กําหนดไว้ โดยในการนี้งานวินัยและนิติการมอบหมายให้นางธิดารัตน์

Read more

โครงการอบรมพัฒนาหัวหน้างาน (หลักสูตรผู้บริหารระดับต้น) 5-9 สิงหาคม 2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ได้จัดอบรมโครงการอบรมพัฒนาหัวหน้างาน (หลักสูตรผู้บริหารระดับต้น) ระหว่างวันที่ 5-9 สิงหาคม 2562 ณ ห้องปางอุบล โรงแรมวังจันทร์ริเวอร์วิว จังหวัดพิษณุโลก โดยในการนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้ส่งบุคลากร จำนวน 3 รายเข้าร่วมอบรม ประกอบไปด้วย นายวิษณุ แก้วมีวงศ์   

Read more

แต่งตั้งรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ที่ 006/2562

เครดิตภาพ : ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี Download

Read more

ข้าราชการบำนาญต้องเป็นผู้ประกันตนหรือไม่…?

มีประเด็นข้อหารือ ถามมาว่า นาง ก. ข้าราชการบำนาญที่มีอายุไม่ถึง ๖๐ ปี (๕๕ ปี) ที่มหาวิทยาลัยจ้างมาปฏิบัติงานในฐานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนต้องเป็นผุ้ประกันตนตามกฎหมายว่าด้วยประกันสังคมหรือไม่ หลังจากที่ได้ตรวจสอบข้อกฎหมายแล้วเห็นว่า ตามมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ บัญญัติไว้ว่า ให้ลูกจ้างซึ่งมีอายุไม่ต่ำกว่าสิบห้าปีบริบูรณ์และไม่เกินหกสิบปีบริบูรณ์เป็นผู้ประกันตนและตามาตรา ๔แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓

Read more