หลักการเกี่ยวกับการร้องเรียน การร้องทุกข์ 

หลักการเกี่ยวกับการร้องเรียน การร้องทุกข์  ความหมายของการร้องเรียน ร้องทุกข์ ราชบัณฑิตยสถาน  ให้ความหมายของคำว่า ร้องเรียน ร้องทุกข์ ดังนี้ ร้องเรียน หมายถึง เสนอเรื่องราว ร้องทุกข์ หมายถึง บอกความทุกข์เพื่อขอให้ช่วยเหลือ ลักษณะของเรื่องที่ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ๑. การขอความช่วยเหลือขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน เช่น ตกสำรวจ

Read more