การมอบหมายและมอบอำนาจให้ผู้ช่วยอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ที่ 1076/2562

Download

Read more

การมอบหมายและมอบอำนาจให้รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ที่ 1075/2562

Download

Read more

การมอบหมายและมอบอำนาจให้ผู้ช่วยอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ที่ 1025/2562

Download

Read more

แต่งตั้งรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ที่ 006/2562

เครดิตภาพ : ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี Download

Read more