เรื่อง การมอบหมายภาระงาน และมอบอำนาจให้รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ที่ 2930/2562 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2562

Download

Read more

เรื่อง การมอบหมายและมอบอำนาจให้ผู้ช่วยอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ที่ 1076/2562 ลงวันที่ 9 เมษายน 2562

Download

Read more

เรื่อง การมอบหมายและมอบอำนาจให้รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ที่ 1075/2562 ลงวันที่ 9 เมษายน 2562

Download

Read more

เรื่อง การมอบหมายและมอบอำนาจให้ผู้ช่วยอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ที่ 1025/2562 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2562

Download

Read more