อบรม “TQs- Total Quality service : การบริการคุณภาพทั่วองค์กร” 8-9 สิงหาคม 2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดอบรม “TQs- Total Quality service : การบริการคุณภาพทั่วองค์กร” ระหว่างวันที่ 8-9 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมอ่าวนางวิลล่า รีสอร์ท จังหวัดกระบี่ เพื่อส่งเสริมบุคลากรสายสนับสนุนในการพัฒนาตนเอง สร้างความพร้อมและเต็มใจให้บริการ พร้อมเป็นกำลังหลักในการช่วยขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุเป้าหมายที่กําหนดไว้ โดยในการนี้งานวินัยและนิติการมอบหมายให้นางธิดารัตน์

Read more

โครงการอบรมพัฒนาหัวหน้างาน (หลักสูตรผู้บริหารระดับต้น) 5-9 สิงหาคม 2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ได้จัดอบรมโครงการอบรมพัฒนาหัวหน้างาน (หลักสูตรผู้บริหารระดับต้น) ระหว่างวันที่ 5-9 สิงหาคม 2562 ณ ห้องปางอุบล โรงแรมวังจันทร์ริเวอร์วิว จังหวัดพิษณุโลก โดยในการนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้ส่งบุคลากร จำนวน 3 รายเข้าร่วมอบรม ประกอบไปด้วย นายวิษณุ แก้วมีวงศ์   

Read more

ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตําแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2560

Download

Read more

ตอบข้อหารือมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กรณีการจ้างลูกจ้างหรือพนักงานของมหาวิทยาลัย ที่ใช้เงินนอกงบประมาณ และลูกจ้างที่อายุเกิน 60 ปีบริบูรณ์

Download

Read more

ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่อง นโยบายและแนวทางการพัฒนา และการแก้ปัญหาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ใน 4 ปีข้างหน้า (พ.ศ.2563 – 2566)

Download

Read more

ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับการผ่อนชำระหนี้ของเจ้าหน้าที่

Download

Read more