หนังสือเวียนกระทรวงการคลัง ที่ กค 0406.2/ ว.83 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการทำสัญญาและการชดใช้เงิน กรณีรับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ

Download

Read more

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนการศึกษาสำหรับบุลากรสายสนับสนุนเพื่อศึกษา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

Download

Read more