โครงการเสริมสร้างความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรสายสนับสนุน

พิธีเปิดโครงการเสริมสร้างความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรสายสนับสนุนสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ 20-22 กรกฎาคม 2559 ณ โรงแรม เดอะลีฟ ออน เดอร์แซนด์ เขาหลักจ.พังงา โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ประโยชน์ คุปต์กาญจนากุล อธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิดและกล่าวพบปะผู้เข้าร่วมโครงการ กล่าวรายงานโดย ดร.เอนก สุดจำนงค์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์

Read more

ยินดีต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมอบรม ระบบความรับผิดทางแพ่ง กรมบัญชีกลาง

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มีความยินดียิ่งในการต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมอบรม ระบบความรับผิดทางแพ่ง กรมบัญชีกลาง ระหว่างวันที่ 13 – 15 กรกฎาคม 2559  ณ ห้องบานบุรี ชั้น 2 อาคารทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี

Read more