(ร่าง) ข้อบังคับฯ ว่าด้วย หลักธรรมาภิบาลและประมวลจริยธรรม พ.ศ. ….

(ร่าง)

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วย หลักธรรมาภิบาลและประมวลจริยธรรม พ.ศ. ….

 

 

 

เอกสาร (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วย หลักธรรมาภิบาลและประมวลจริยธรรม พ.ศ. ….

 

  Scan  QR Code เพื่อตอบแบบสอบถาม 

(ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วย หลักธรรมาภิบาลและประมวลจริยธรรม พ.ศ. ….

 

แบบรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับ  

(ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วย หลักธรรมาภิบาลและประมวลจริยธรรม พ.ศ. ….

ระหว่างวันที่ 16 – 30 มีนาคม 2564

 

  QR Code กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 

 

 หมายเหตุ : 

แบบสำรวจนี้จัดทำเพื่อสำรวจความคิดเห็นตามหลักการมีส่วนร่วม ของบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ได้แก่นายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา และผู้ได้รับการว่าจ้างให้ทำงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เท่านั้น