ข้อบังคับ ก.อ.ร. ว่าด้วยการ อุทธรณ์และการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ คําสั่งให้ ออกจากราชการและคําสั่งลงโทษทางวินัยอย่าง ร้ายแรง. พ.ศ. 2560

50