วิสัยทัศน์ และพันธกิจ

วิสัยทัศน์

ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการโปร่งใส

 

พันธกิจ

ปฏิบัติงานภายใต้ที่กฎหมาย  ข้อบังคับ  ระเบียบ  ประกาศ  คำสั่ง มติคณะรัฐมนตรี และให้ความเห็นทางกฎหมายและพัฒนากฎหมายสู่ความเป็นเลิศในการบริหารงานมหาวิทยาลัย