ประกาศสภามหาวิทยาลัย เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาบุคคลจากข้าราชการสายวิชาการและข้าราชการสายสนับสนุนเพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งเป็นกรรมการในคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัย

Our-Media-Announces-2556-chapter-3

 

ดาวน์โหลด