ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง ผลการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทกรรมการสภามหาวิทยาลัย ตามมาตรา ๑๖(๓) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ แทนผู้พ้นตำแหน่งก่อนครบวาระ

Our-Media-Announces-2556-chapter-10

 

ดาวน์โหลด