อบรม “TQs- Total Quality service : การบริการคุณภาพทั่วองค์กร” 8-9 สิงหาคม 2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดอบรม “TQs- Total Quality service : การบริการคุณภาพทั่วองค์กร” ระหว่างวันที่ 8-9 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมอ่าวนางวิลล่า รีสอร์ท จังหวัดกระบี่ เพื่อส่งเสริมบุคลากรสายสนับสนุนในการพัฒนาตนเอง สร้างความพร้อมและเต็มใจให้บริการ พร้อมเป็นกำลังหลักในการช่วยขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุเป้าหมายที่กําหนดไว้

โดยในการนี้งานวินัยและนิติการมอบหมายให้นางธิดารัตน์ มาตรแสง และนายสุรสิทธิ์ พินนาขิเลย์ ตำแหน่งนิติกร เข้าร่วมอบรมโครงการดังกล่าว

อดิสรณ์ เนาวโคอักษร ภาพ