เรื่อง การเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาประจำภาคเรียนของนักศึกษาระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรีสำหรับการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น

Our-Media-Announces-2550-chapter-6

 

ดาวน์โหลด