ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่อง นโยบายและแนวทางการพัฒนา และการแก้ปัญหาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ใน 4 ปีข้างหน้า (พ.ศ.2563 – 2566)

University announcement sru 2562

Download