สถิติการร้องเรียนหรือทุจริต ปี 2562 – 2563

แบบสรุปรายงานผลการดำเนินการ

กรณีข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

 

วันที่  18 มิถุนายน 2563

หน่วยงานไม่มีเรื่องร้องเรียนกรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ

หน่วยงานมีเรื่องร้องเรียนกรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ

หน่วยงานมีความคืบหน้าการดำเนินการในเรื่องร้องเรียนเดิม

สรุปผลการแจ้งข้อมูล 2562 – 2563 จำนวน     0         เรื่อง ดังนี้

 

เจ้าหน้าที่ ผู้รายงาน      :

 

*** ปัจจุบัน ณ วันรายงานมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ไม่มีเรื่องร้องเรียนผ่านเข้าระบบการรับเรื่องร้องเรียน