สถิติการร้องเรียนหรือทุจริต ปี 2561 – 2562

แบบสรุปรายงานผลการดำเนินการ

กรณีข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

 

วันที่  20 มิถุนายน 2562

 หน่วยงานไม่มีเรื่องร้องเรียนกรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ

    หน่วยงานมีเรื่องร้องเรียนกรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ

    หน่วยงานมีความคืบหน้าการดำเนินการในเรื่องร้องเรียนเดิม

สรุปผลการแจ้งข้อมูล 2561 – 2562 จำนวน     0         เรื่อง ดังนี้

 

ลำดับ

เลขที่เรื่อง การแจ้งข้อมูล หมายเหตุ
รับใหม่ ความคืบหน้า
1

รวม

 

เจ้าหน้าที่ ผู้รายงาน      :

 

*** ปัจจุบัน ณ วันรายงานมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ไม่มีเรื่องร้องเรียนผ่านเข้าระบบการรับเรื่องร้องเรียน