ข้อบังคับ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

งานวิชาการ

งานบริหารและพัฒนา

งานงบประมาณการเงินและทรัพย์สิน

งานบริหารงานบุคคล

งานกิจการนักศึกษา