เรื่อง ผลการคัดเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีจากผู้ดำรงตำแหน่งตามมาตรา ๑๖(๓) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗

Our-Media-Announces-2555-chapter-4

 

ดาวน์โหลด