ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาของกรรมการสภามหาวิทยาลัย ตามมาตรา ๑๖(๓)แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ พ.ศ.๒๕๕๔

Regulations-for-Management-and-Development-chapter-13

 

ดาวน์โหลด