ว่าด้วย คณะกรรมการประจำสถาบัน คณะ บัณฑิตวิทยาลัย สำนัก วิทยาลัย ศูนย์ ส่วนราชการ หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ ๒๕๔๗

Regulations-for-Management-and-Development-chapter-26

 

ดาวน์โหลด