เรื่อง คุณสมบัติ วิธีการได้มา การแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย รองหัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัยและบุคลากรประจำสำนักงานสภามหาวิทยาลัย

Our-Media-Announces-2554-chapter-4

 

ดาวน์โหลด