โครงการเสริมสร้างความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรสายสนับสนุน

พิธีเปิดโครงการเสริมสร้างความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรสายสนับสนุนสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ 20-22 กรกฎาคม 2559 ณ โรงแรม เดอะลีฟ ออน เดอร์แซนด์ เขาหลักจ.พังงา โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ประโยชน์ คุปต์กาญจนากุล อธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิดและกล่าวพบปะผู้เข้าร่วมโครงการ กล่าวรายงานโดย ดร.เอนก สุดจำนงค์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ โดยมีบุคลากรสายสนับสนุนทุกหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัย จำนวน 70 ราย เข้าร่วมโครงการ โดยมี ผศ.ณัฐวุฒิ สุวรรณทิพย์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นวิทยากรสันทนาการละลายพฤติกรรม และวิทยากรจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) โดยตอนหนึ่งท่านอธิการบดีได้กล่าวไว้ว่า “บุคลากรสายสนับสนุนมีความสำคัญไม่น้อยไปกว่าสายวิชาการ ทุกคนต่างมีหน้าที่ ฝ่ายสนับสนุนถือเป็น Touch point ที่สำคัญ”