โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านบริหารงานบุคคล 7-8 มีนาคม 2562

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านบริหารงานบุคคล เรื่อง “คดีปกครองที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล” ระหว่างวันที่ 7-8 มีนาคม 2562 ณ.ห้องลีลาวดี โรงแรมฟูราม่า อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ฤทัย หงส์สิริ ตุลาการศาลปกครองสูงสุด เป็นวิทยากรบรรยายความรู้คดีปกครอง

ทีมงานนิติกร ภายใต้การนำของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ ร.ต. ดร.ณัฐภัทร ถิรารางค์กูล รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลและนิติการ