งานยกร่างระเบียบและข้อบังคับ

มีหน้าที่รับผิดชอบ

ในการดำเนินคดีแพ่ง คดีล้มละลาย คดีปกครอง คดีแรงงาน และคดีความ อื่น ๆ การบังคับคดีตาม คำพิพากษา การติดตามหนี้ การร่าง และแก้ไขปรับปรุงกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ ของมหาวิทยาลัย การจัดระบบ การจัดทำร่าง กฎหมายและการแก้ไขปรับปรุง รวมทั้งดำเนินการ ในเรื่อง การเป็นมหาวิทยาลัย ในกำกับของรัฐ