การประกวดเว็บไซต์ระดับ “หน่วยงาน สำนัก/สถาบัน ศูนย์ กอง” 16 กันยายน 2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้จัดโครงการขับเคลื่อนอันดับเว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยวิธีของ Webometrics Ranking of World University ประจำปี 2562 งานวินัยและนิติการได้เข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนอันดับเว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีดังกล่าว และเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้องราชพฤกษ์ 4 ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ทั้งนี้ได้มีการประกาศผลการประกวดเว็บไซต์ระดับ “หน่วยงาน สำนัก/สถาบัน ศูนย์ กอง” งานวินัยและนิติการได้รับรางวัล “ชมเชย” ซึ่งรางวัลดังกล่าวถือเป็นผลตอบแทนความตั้งใจในการทำงานของบุคลากรงานวินัยและนิติการ ที่จะทำให้การทำงานสามารถเข้าถึงข้อมูลได้สะดวกและรวดเร็ว