บรรยายและให้ความรู้แก่บุคลากรสายสนับสนุน คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ 21 กุมภาพันธ์ 2562

21 กุมภาพันธ์ 2562 งานวินัยและนิติการ กองการเจ้า หน้าที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี ได้รับเกียรติจากสำนักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เชิญให้บรรยายและให้ความรู้แก่บุคลากรสายสนับสนุน เรื่อง การละเมิดและความรับผิดของเจ้าหน้าที่ จรรยาบรรณ ผลประโยชน์ทับซ้อน การปฏิบัติราชการทางปกครอง และเเลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน นำโดยนายวิษณุ แก้วมีวงศ์ หัวหน้างานวินัยเเละนิติการ นายพุธรัตน์ เจริญสุข นายดุษฎี ช่วยพรัด นายสุรสิทธิ พินาขิเลย์ นิติกร นางธิดารัตน์ มาตรแสง นิติกรประจำมหาวิทยาลัย ร่วมให้ความรู้และแแลกเปลี่ยน Sharing ร่วมคิด ร่วมทํา ร่วมแบ่งปัน เพื่อประโยชน์สูงสุดของส่วนราชการ