คำพิพากษาและคำวินิจฉัย

คำพิพากษาคดีแพ่ง/อาญา

ค้นหาคำพิพากษาศาลฏีกา

  คดีปกครอง

  ค้นหาคำพิพากษาคำสั่งศาลปกครองสูงสุด

  ศาลปกครองสูงสุด แผนกคดีบริหารงานบุคคล คดีหมายเลขดำที่ อบ. 2/2558 คดีหมายเลขแดงที่ อบ. 90/2561

  ศาลปกครองสูงสุด แผนกคดีบริหารงานบุคคล คำร้องที่ คบ. 78/2557 คำสั่งที่ คบ. 76/2558

  ศาลปกครองสูงสุด งานคดีปกครอง คดีหมายเลขดำที่ อ. 560/2553 คดีหมายเลขแดงที่ อ. 824/2556

  ศาลปกครองสูงสุด งานคดีปกครอง คดีหมายเลขดำที่ อ. 1489/2559 คดีหมายเลขแดงที่ อ. 1115/2561

  ศาลปกครองสูงสุด งานคดีปกครอง คดีหมายเลขดำที่ อ. 19/2556 คดีหมายเลขแดงที่ อ. 651/2561

   คำวินิจฉัย ต่าง ๆ

   คำวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล

   คำวินิจฉัยที่ 26/2553