ประวัติความเป็นมา

“งานที่มีความยากเราทำให้เป็นงานง่าย งานที่ง่ายเราทำให้ง่ายกว่า “

เดิมทีทบวงมหาวิทยาลัยให้นำงานด้านกฎหมายของมหาวิทยาลัยทุกมหาวิทยาลัยไปสังกัดอยู่ในกองการเจ้าหน้าที่ ซึ่งดูแลรับผิดชอบงานด้านบริหารงานบุคคลเนื่องจากในขณะนั้นภาระงานด้านกฎหมายของแต่ละมหาวิทยาลัยมีไม่มากนัก ต่อมาเมื่อมีภาระงานเพิ่มขึ้นประกอบกับงานด้านกฎหมายมิใช่งานด้านการบริหารงานบุคคล ดังนั้นมหาวิทยาลัยบางแห่งจึงได้แยกงานด้านกฎหมายออกจากงานกองการเจ้าหน้าที่ เช่นมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้จัดตั้งเป็นสำนักงานนิติการ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้จัดตั้งเป็นสำนักงานกฎหมาย และมหาวิทยาลัยมหิดลได้จัดตั้งเป็นกองกฎหมายเป็นต้น สำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีก็มีลักษณะเช่นเดียวกับมหาวิทยาลัยอื่น ๆ ดังที่กล่าวมาข้างต้น

                                 งานวินัยและนิติการ กองการเจ้าหน้าที่ เป็นหน่วยงานในสังกัดสำนักงานอธิการบดี กลุ่มบริหารงานบุคคล ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2549 ต่อมามหาวิทยาลัยได้ให้งานวินัยและนิติการ ปฏิบัติหน้าที่ภายใต้การกำกับดูแลของหัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย และ ณ ปัจจุบัน งานวินัยและนิติการเป็นหน่วยงานอยู่ในส่วนงานกองการเจ้าหน้าที่ สังกัดสำนักงานอธิการบดี ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 มีหน้าที่ในการปฏิบัติงานด้านกฎหมายของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี