งานวินัยและอุทธรณ์ร้องทุกข์

มีหน้าที่รับผิดชอบ

เป็นการให้ความเห็นทางกฎหมาย เพื่อประกอบการตัดสินใจของมหาวิทยาลัยฯ รวมไปถึงวินิจฉัยปัญหาข้อกฏหมายให้กับหน่วยงานที่ขอคำแนะนำ เพื่อหาทางออกในกรณีที่เกิดความไม่ชัดเจน กำกับการปฏิบัติงาน การสอบสวน และดำเนินการทางวินัย และความรับผิดทางละเมิด ดำเนินการ เกี่ยวกับการ ใช้สิทธิอุทธรณ์  ร้องทุกข์ ของบุคลากร การใช้มาตรการบังคับทางการปกครอง และการให้คำปรึกษา/แนะนำ เกี่ยวกับ การสอบสวน/การดำเนินการทางวินัย/การใช้สิทธิร้องทุกข์ และการขอความเป็นธรรม