งานนิติกรรมและสัญญา

มีหน้าที่รับผิดชอบ

เกี่ยวกับการจัดทำสัญญาต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยฯ  การตรวจสอบข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย และจัดทำความเห็น เพื่อวินิจฉัยเกี่ยวกับ อำนาจหน้าที่ และสิทธิตามกฎหมาย ของมหาวิทยาลัย และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย ต่าง ๆ