เรื่อง การเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาประจำภาคเรียนสำหรับนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว แขนงวิชาธุรกิจการบิน ตามโครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กับ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

Our-Media-Announces-2549-chapter-6

 

ดาวน์โหลด