หนังสือเวียน ที่ ศธ 0509(4)ว1932 ลว 15 ธันวาคม 2560 เรื่อง ข้อพึงระวังเกี่ยวกับการเสนอขอโปรดเกล้า แต่งตั้งนายกสภา กรรมการสภา ผู้ทรงคุณวุฒิ และอธิการบดีมหาวิทยาลัย

Appointment-President-Senate-Council-President-University

download