ว่าด้วย การคุ้มครองและให้ความช่วยเหลือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กรณีถูกกล่าวหา หรือถูกดำเนินคดีอาญา คดีแพ่ง และคดีปกครองของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี พ.ศ. ๒๕๖๒

Download

Read more

ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ รองศาสตราจารย์พิเศษ และศาสตราจารย์พิเศษ พ.ศ. ๒๕๕๗

  ดาวน์โหลด

Read more