เรื่อง คุณสมบัติ วิธีการได้มา การแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย รองหัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัยและบุคลากรประจำสำนักงานสภามหาวิทยาลัย

  ดาวน์โหลด

Read more