ข้าราชการบำนาญต้องเป็นผู้ประกันตนหรือไม่…?

มีประเด็นข้อหารือ ถามมาว่า นาง ก. ข้าราชการบำนาญที่มีอายุไม่ถึง ๖๐ ปี (๕๕ ปี) ที่มหาวิทยาลัยจ้างมาปฏิบัติงานในฐานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนต้องเป็นผุ้ประกันตนตามกฎหมายว่าด้วยประกันสังคมหรือไม่ หลังจากที่ได้ตรวจสอบข้อกฎหมายแล้วเห็นว่า  ตามมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ บัญญัติไว้ว่า ให้ลูกจ้างซึ่งมีอายุไม่ต่ำกว่าสิบห้าปีบริบูรณ์และไม่เกินหกสิบปีบริบูรณ์เป็นผู้ประกันตนและตามาตรา ๔แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓

Read more

เจ้าหน้าที่นำเงินราชการพักในบัญชีส่วนตัว … ผิดวินัยอย่างร้ายแรง !

เจ้าหน้าที่นำเงินราชการพักในบัญชีส่วนตัว … ผิดวินัยอย่างร้ายแรง !   “การทุจริต คอร์รัปชั่น” เป็นปัญหาสำคัญที่สังคมให้ความสนใจเป็นพิเศษในยุคปัจจุบัน แม้ทุกภาคส่วนจะให้ความร่วมมือกันแก้ไขตลอดมา แต่เนื่องจากพฤติกรรมในทางทุจริตคอร์รัปชั่นสามารถกระทำได้ในหลายรูปแบบทั้งมีความแยบยลและสลับซับซ้อน ทำให้ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นเกิดขึ้นมีอยู่เสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การทุจริตคอร์รัปชั่นในวงราชการถือว่าเป็นภัยร้ายแรงของสังคมที่มีผลต่อการพัฒนาของประเทศ หลายภาคส่วนจึงได้แสวงหามาตรการเพื่อการป้องกันและปราบปรามที่เข้มงวด เช่น การลงโทษทางวินัย ดังเช่นคดีจากศาลปกครองฉบับนี้ซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับการลงโทษทางวินัยข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาแห่งหนึ่งที่ถูกกล่าวหาว่าทุจริตต่อหน้าที่ โดยอาศัยโอกาสที่ตนได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาให้ทำหน้าที่ในการเบิกจ่ายเงินกองทุนของมหาวิทยาลัยให้กับนักวิจัยเพื่อใช้จ่ายในโครงการวิจัย แล้วนำเงินของราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว ด้วยวิธีการฝากเงินดังกล่าวเข้าบัญชีธนาคารตนเอง

Read more

คำสั่ง คสช.จัดระเบียบและแก้ไขปัญหาธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 293/2559คำสั่ง คสช.จัดระเบียบและแก้ไขปัญหาธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี – เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 39/2559 เรื่อง การจัดระเบียบและแก้ไขปัญหาธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้ดำเนินการตามคำสั่งนี้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ โดยทันที คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 39/2559เรื่อง การจัดระเบียบและแก้ไขปัญหาธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา ตามที่ปรากฏข้อเท็จจริงว่า สถาบันอุดมศึกษาบางแห่งเปิดการสอนและจัดการศึกษาทั้งในและนอกสถานที่ตั้งโดยใช้หลักสูตรที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน ผลิตบัณฑิตที่มีปัญหาด้านคุณภาพและไม่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ ซึ่งสภาสถาบันอุดมศึกษาแห่งนั้นไม่สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Read more

มาตรา 44 จะนำมาล้างบางกระทรวงศึกษาฯ

ม.44 ล้างบางกระทรวงศึกษาฯ   การศึกษา-สาธารณสุข  :  23 มี.ค. 2559 ม.44 ล้างบางกระทรวงศึกษาฯ : เกศกาญจน์ บุญเพ็ญ โต๊ะการศึกษารายงาน           ส่งสัญญาณมาตลอดว่า…จะใช้มาตรา

Read more

5 ข้อปัญหาของการจัดการศึกษาในระบบไทย

5 ข้อปัญหาของการจัดการศึกษาในระบบไทย TAGS : ปัญหารการศึกษา การศึกษาไทย ปัญหาครู คุณภาพการศึกษา 5 ข้อปัญหาของการจัดการศึกษาในระบบไทย             อย่างที่ทราบกันดีว่าในปัจจุบัน การศึกษาไทยนั้นตกต่ำลงอย่างมาก และยังไม่สามารถแก้ปัญหาได้ในเร็ววันนี้ ซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นแทบจะกลายเป็นปัญหาคาราคาซัง ซึ่งปัญหาเหล่านี้คือปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อเหล่าเด็กไทยที่เข้าเรียนในระบบการศึกษาไทย และปัญหาเหล่านี้ แทบจะเห็นกันอย่างชินชา เช่นปัญหาเหล่านี้ 1.

Read more