(ร่าง) ข้อบังคับฯ ว่าด้วย หลักธรรมาภิบาลและประมวลจริยธรรม พ.ศ. ….

(ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วย หลักธรรมาภิบาลและประมวลจริยธรรม พ.ศ. ….       เอกสาร (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วย หลักธรรมาภิบาลและประมวลจริยธรรม พ.ศ. ….     Scan  QR Code เพื่อตอบแบบสอบถาม  (ร่าง)

Read more