โครงการ การเสริมสร้างศักยภาพการทำงานเป็นทีมและ Best Practice 12-13 กันยายน 2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยกองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี จัดโครงการ การเสริมสร้างศักยภาพการทำงานเป็นทีมและ Best Practice ระหว่างวันที่ 12-13 กันยายน 2562 ณ โรงแรมกระบี่ทิพา รีสอร์ท ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการทำงานเป็นทีม และนำเสนอ Best Practice ของแต่ละหน่วยงาน โดยงานวินัยและนิติการ ได้เข้าร่วมอบรมตามวันและเวลาดังกล่าว