สถิติการร้องเรียนหรือทุจริต ปี 2561 – 2562

แบบสรุปรายงานผลการดำเนินการ กรณีข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี   วันที่  20 มิถุนายน 2562  หน่วยงานไม่มีเรื่องร้องเรียนกรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ     หน่วยงานมีเรื่องร้องเรียนกรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ     หน่วยงานมีความคืบหน้าการดำเนินการในเรื่องร้องเรียนเดิม สรุปผลการแจ้งข้อมูล 2561 – 2562 จำนวน     0       

Read more