อำนาจหน้าที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

อำนาจหน้าที่ : ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มาตรา 7 ให้มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่เสริมสร้างพลังปัญญาของแผ่นดิน ฟื้นฟูพลังการเรียนรู้ เชิดชูภูมิปัญญาของท้องถิ่น สร้างสรรค์ ศิลปวิทยา เพื่อความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนของปวงชน มีส่วนร่วมในการจัดการ การบำรุงรักษาการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล และยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทำการสอน วิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ปรับปรุง

Read more

สถิติการร้องเรียนหรือทุจริต ปี 2562 – 2563

แบบสรุปรายงานผลการดำเนินการ กรณีข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี   วันที่  18 มิถุนายน 2563 หน่วยงานไม่มีเรื่องร้องเรียนกรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ หน่วยงานมีเรื่องร้องเรียนกรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ หน่วยงานมีความคืบหน้าการดำเนินการในเรื่องร้องเรียนเดิม สรุปผลการแจ้งข้อมูล 2562 – 2563 จำนวน     0         เรื่อง ดังนี้

Read more

สถิติการร้องเรียนหรือทุจริต ปี 2561 – 2562

แบบสรุปรายงานผลการดำเนินการ กรณีข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี   วันที่  20 มิถุนายน 2562  หน่วยงานไม่มีเรื่องร้องเรียนกรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ     หน่วยงานมีเรื่องร้องเรียนกรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ     หน่วยงานมีความคืบหน้าการดำเนินการในเรื่องร้องเรียนเดิม สรุปผลการแจ้งข้อมูล 2561 – 2562 จำนวน     0       

Read more