ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง โอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน สิทธิทั้งปวง หนี้สิน ข้าราชการ ลูกจ้าง อัตรากำลัง เงินงบประมาณและรายได้ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเฉพาะบางส่วนของสำนักงานสภาสถาบันราชภัฏ ไปเป็นของมหาวิทยาลัยราชภัฏแต่ละแห่ง ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547

Transfer-business-Rajabhat-Institutes-Council

Download