ข้อมูลหน่วยงาน

 งานวินัยและนิติการ 
          งานวินัยและนิติการ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดำเนินการด้านงานบุคคล ตรวจสอบ ประสานงาน ให้คำปรึกษาแนะนำ เพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับ กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ และวิธีการปฏิบัติงาน ด้านบริหารงานบุคคล เช่น การสรรหา การบรรจุ แต่งตั้ง การเลื่อนระดับ การโอนย้าย การปรับวุฒิ การเปลี่ยนตำแหน่ง การเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปี การลาออกจากราชการ ฯลฯ

หน้าที่และความรับผิดชอบของงานวินัยและนิติการ

งานวินัยและนิติการ แบ่งหน้าที่การปฏิบัติราชการภายในออกเป็น 4 หน่วยงาน ดังนี้

 1. หน่วยวินัยและสอบสวน
  • สอบสวนข้อเท็จจริง
  • สอบสวนวินัย
  • ร้องทุกข์ กล่าวโทษ
  • อุทธรณ์เรื่องต่างๆ
  • หารือข้อกฎหมาย
  • อื่นๆ
 2. หน่วยนิติการสัญญา
  • ตรวจสอบและจัดทำระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ
  • ตรวจสอบและจัดทำสัญญาจัดซื้อ-จัดจ้าง, สัญญาเช่า, สัญญาบริการต่างๆ
  • ตรวจสอบและจัดทำสัญญาจ้างพนักงาน, ลูกจ้างรายปี, ลูกจ้าง ชาวต่างประเทศ
  • ตรวจสอบและจัดทำสัญญารับทุนอุดหนุนวิจัย, สัญญาลาศึกษาต่อต่างประเทศ, ภายในประเทศ, สัญญารับทุนปริญญาโท, ปริญญาเอก ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานีและภายนอก, สัญญาฝึกอบรมดูงานต่างประเทศ
  • หารือข้อกฎหมาย
  • อื่นๆ
 3. หน่วยกฎหมายและคดี
  • ข้อกฎหมาย
  • ดำเนินคดี
  • ติดตามตรวจสอบหนี้สิน
  • เร่งรัดหนี้สินต่างๆ
  • หารือข้อกฎหมาย
  • อื่นๆ
 4. หน่วยบริหารงานทั่วไป
  • ธุรการสารบรรณ
  • จัดพิมพ์เอกสาร
  • ถ่ายเอกสาร
  • พัสดุ
  • อื่นๆ