ข้อมูลหน่วยงาน

 

 โครงการจัดตั้งกองกฏหมาย
          งานวินัยและนิติการ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดำเนินการด้านงานบุคคล ตรวจสอบ ประสานงาน ให้คำปรึกษาแนะนำ เพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับ กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ และวิธีการปฏิบัติงาน ด้านบริหารงานบุคคล เช่น การสรรหา การบรรจุ แต่งตั้ง การเลื่อนระดับ การโอนย้าย การปรับวุฒิ การเปลี่ยนตำแหน่ง การเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปี การลาออกจากราชการ ฯลฯ ต่อมามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้ออกประกาศ เรื่อง โครงการจัดตั้งกองกฎหมาย ประกาศ เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2563 จึงให้ให้แบ่งส่วนราชการภายในโครงการจัดตั้งกองกฎหมาย ออกดังนี้

หน้าที่และความรับผิดชอบของโครงการจัดตั้งกองกฎหมาย

แบ่งหน้าที่การปฏิบัติราชการภายในออกเป็น  ดังนี้

 1. งานบริการทั่วไป ประกอบด้วย
 • หน่วยธุรการและสารบรรณ
 • หน่วยช่วยอำนวยการ
 • หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา ควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง
 • หน่วยพัสดุ
 • อหน่วยแผนงานและงบประมาณ
 • หน่วยบริหารทรัพยกรบุคคล

2.  งานคดี ประกอบด้วย

 • หน่วยคดีศาลยุติธรรม
 • หน่วยคดีศาลปกครอง
 • หน่วยคดีศาลชำนัญพิเศษ
 • หน่วยบังคับคดีตามคำพิพากษาหรือดำสั่งและปรียบเทียบปรับ

3. งานวินัย ประกอบด้วย

 • หน่วยงานวินัย
 • หน่วยอุทธรณ์และร้องทุกข์
 • หน่วยจรรยาบรรณ
 • หน่วยจัดการเรื่องร้องเรียน

4.  งานนิติการ ประกอบด้วย

 • หน่วยนิติกรรม
 • หน่วยสัญญา
 • หน่วยกฎหมายและระเบียบ
 • หน่วยให้คำปรึกษาและบริการทางวิชาการ