พระราชกฤษฏีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่งของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ พ.ศ.2559

ร่างพรฎ ว่าด้วยปรืญญาในสาขาวิชา ว1476 ลว 15 พย 255915052561

download