โครงการอบรมพัฒนาหัวหน้างาน (หลักสูตรผู้บริหารระดับต้น) 5-9 สิงหาคม 2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ได้จัดอบรมโครงการอบรมพัฒนาหัวหน้างาน (หลักสูตรผู้บริหารระดับต้น) ระหว่างวันที่ 5-9 สิงหาคม 2562 ณ ห้องปางอุบล โรงแรมวังจันทร์ริเวอร์วิว จังหวัดพิษณุโลก โดยในการนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้ส่งบุคลากร จำนวน 3 รายเข้าร่วมอบรม ประกอบไปด้วย

  • นายวิษณุ แก้วมีวงศ์    หัวหน้างานวินัยและนิติการ
  • นายธัชกฤษ สอนทอง หัวหน้างานพัสดุ
  • นางสาวจารุวรรณ อักษรสม หัวหน้าบริหารงานทั่วไป